Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

22.02. - 12.03.2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu (u dyrektora) lub ze strony i dostarczyć do dyrektora przedszkola w ww. terminie.

PDFWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.pdf
ODTWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PP.odt
 

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce, zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok, którą należy pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony, a następnie wypełnioną złożyć u wychowawcy do 15 lutego 2021 r. 

ODTDEKLARACJA KONTYNUACJI.odt
PDFDEKLARACJA KONTYNUACJI.pdf
 

Do 25.03.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 
Od 26.03.2021 r. do 07.04.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

PDFPotwierdzenie woli zapisu do przedszkola .pdf

14.04.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 212/2021 Burmistrza Tułowic z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tułowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

PDFRegulamin rekrutacji 2021.pdf

PDFzarzadzenie-nr-212-z-dnia-25012021-r.pdf
 

Wersja XML